Wprowadź login:

Przejdź do serwera
Regulamin

Ważny od 01.03.2012 roku.
I. Postanowienia ogólne i zawarcie umowy.

Regulamin ten określa warunki , zasady zakładania i użytkowania kont hostingowych oraz wszelkich innych usług świadczonych na serwerach firmy PERSKIMEDIA SZYMON PERSKI, zwanej dalej PERSKIMEDIA znajdujących się w serwisie iswift.pl Abonentom w zamian za wnoszone przez nich opłaty.
-
1. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje z chwilą zaakceptowania regulaminu podczas składania zamówienia. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
PERSKIMEDIA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje swoich klientów wysyłając do nich powiadomienia z 14 dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Abonent nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, ma prawo do zerwania umowy do czasu wprowadzenia planowanych zmian z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia.
-
2. PERSKIMEDIA uprawnione jest do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Usługodawca jednocześnie pragnie poinformować, że dane abonentów nie będą : przekazywane, odsprzedawane osobom trzecim.
-
3. Abonent akceptując regulamin podczas zaawiania usługi wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od firmy PERSKIMEDIA oraz od Partnerów firmy.
II. Rejestracja Abonenta i usługi.

W trakcie rejestracji należy podać wymagane przez iswift.pl dane zgodne z rzeczywistością.
-
1. W momencie rejestracji Abonent oświadcza, że:
a) wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczna,
b) zapoznał się z regulaminem na świadczenie usług hostingowych, a także jeżeli bierze udział w promocji zapoznał się z regulaminem promocji,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PERSKIMEDIA
d) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług, informacjach o nowych usługach, informacji handlowych PERSKIMEDIA oraz jej partnerów na adres podany przy rejestracji.
e) akceptuje przysyłanie, przez Usługodawcę faktur VAT w formie elektronicznej, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661).

III. Obowiązki i prawa Usługodawcy.

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
-
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania sił wyższych niezależnych od Usługodawcy.
-
3. Czynności które nie należą do pomocy technicznej dla danej usługi i utrzymania serwera mogą być wykonane przez Usługodawcę po uiszczeniu odpowiednich opłat ustalonych osobiście.
-
4. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usług nie należących do jego obowiązków bez podania przyczyny.
-
5. Usługodawca zobowiązuje się do informowania o planowanych przerwach dostarczaniu usług z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
-
6. W przypadku wykrycia stron niezgodnych z obowiązujących prawem Usługodawca zastrzega sobie możliwość do usunięcia konta bez zwrotu należności.
-
7. Usługodawca nie toleruje wysyłania spamu poprzez serwer pocztowy. Jeżeli wykryjemy iż konto wykorzystywane jest do tego typu celu, zostanie ono natychmiast skasowane.
-
8. Usługodawca ma prawo do rozwiązania współpracy w każdej chwili bez podania przyczyny. Obowiązuje wtedy 14 dniowy okres wypowiedzenia.
-
9. Usługodawca ma prawo usunąć konto, jeżeli naruszono punkty tego regulaminu, jeśli konto utrudnia korzystanie z serwera innym abonentom, nadmiernie wykorzystuje zasoby serwera lub jeśli abonament nie został opłacony do 14 dni po terminie zapłaty. Jeśli konto zostało usunięte z powodu naruszenia regulaminu, Abonent nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za przedpłacone usługi. Usunięcie konta oznacza z reguły skasowanie wszystkich plików i baz danych oraz wyłączenie wszystkich usług w danym pakiecie.
--
10. Każde konto posiada ograniczenia wykorzystania procesora i pamięci RAM na serwerze, każde konto nie może przekroczyć średniego dziennego zużycia:
Serwery wirtualne i Hosting SEO:
Wszystkie pakiety- 2% procesora (rdzenia) oraz 2% pamięci RAM, a także chwilowego zużycia (tzw. procesu): 3% procesora i 2% pamięci RAM. Konto również nie może przekroczyć liczby 15 procesów w danej chwili. W przeciwnym wypadku system może zablokować dostęp do konta do 5 minut.
Serwery All In One:
5% procesora (rdzenia) oraz 5% pamięci RAM, a także chwilowego zużycia (tzw. procesu): 8% procesora i 5% pamięci RAM. Konto również nie może przekroczyć liczby 15 procesów w danej chwili. W przeciwnym wypadku system może zablokować dostęp do konta do 5 minut.
--
11. Adresy IP w ofercie Usługodawcy są adresami współdzielonymi przez wszystkich użytkowników serwerów Usługodawcy. Abonent może wykupić dedykowany adres IP w kwocie 99 zł netto za rok.
--
12. Ilość subdomen jest równa ilości domen dostępnych do podpięcia do wykupionego pakietu. W razie zapotrzebowania na zwiększenie limitu należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta - kontakt@iswift.pl
--
13. Każde konto posiada limit wysyłanych wiadomości na dzień, wynosi on 400 wiadomości. Na serwerze zabrania się próby wysyłania ogromnych ilości wiadomości tzw. mailingów po kilka, kilaset tysięcy wiadomości. Wiadomości te nie dojdą do adresatów jeśli konto przekroczy limit. Konto może zostać również zablokowane z powodu złamania regulaminu.
--
14. Maksymalny rozmiar wysyłanej wiadomości to 20 MB.

IV. Płatności i rozliczenia.
1. Ceny podane na iswift.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
PERSKIMEDIA zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na stronach serwisu bez wcześniejszego powiadomienia.
-
2. Usługi zamówione w serwisie iswift.pl aktywowane są w ciągu 15min po złożeniu zamówienia, gdzie konto jest w fazie okresu testowego który trwa 14dni, w tym czasie należy uiścić stostowną opłatę wynikającą z cennika zamieszczonego na stronie.
-
3. 21 dni przed końcem okresu rozliczeniowego za dana usługę Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczna (o ile Abonent podał aktywny adres e-mail) o możliwości przedłużeniu usługi.
O wyłączeniu lub zablokowaniu konta Abonent zostanie poinformowany e-mailowo lub telefonicznie.
Abonenci usługi All In One, Serwery VPS i Serwery dedykowane zobowiązani są do wniesienia opłaty z góry za dany miesiąc rozliczeniowy, w przypadku jej braku konto jest blokowane po 3 dniach od terminu płatności. W przypadku nie uiszczenia opłat w terminie za usługi świadczone przez PERSKIMEDIA oraz braku możliwości skontaktowania się z Abonentem PERSKIMEDIA zastrzega sobie możliwość wyłączenia usługi. Dane na kontach/serwerach Abonenta mogą zostać skasowane po 14 dniach od wygaśnięcia usługi i nieuiszczenia nowej opłaty.
-
4. PERSKIMEDIA nie odpowiada za błędne dane zamieszczone w panelu klienta, które Abonent może sam aktualizować.
-
5. Abonent ma prawo zwrotu pieniędzy z podaniem przyczyny do 7 dni od zaksięgowania ich na koncie PERSKIMEDIA.
-
6. Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej i utrzymania serwera mogą być wykonane przez Usługodawcę po uiszczeniu odpowiednich opłat zawartych w cenniku lub ustalonych osobiście bądź mogę nie być wykonane.

V. Domeny.
1. Umowa na pośredniczenie w rejestracji domen oraz na świadczenie usług administracji technicznej zostaje zawarta w momencie wypłynięcia stosownej opłaty na rachunek PERSKIMEDIA. Umowa ta jest zawierana w odniesieniu do domen zawartych w cennikach na stronach iswift.pl
-
2. W oparciu o umowę pośredniczenia w rejestracji domen Abonent udziela zgody firmie PERSKIMEDIA na reprezentowanie go przed rejestratorem domen.
-
3. Rozpoczęcie procesu rejestracji następuje z chwilą uiszczenia opłaty abonamentowej przez Abonenta.
-
4. Abonent ma prawo do oddelegowania domeny do dowolnego operatora świadczącego usługi hostingowe bez ponoszenia kosztów.
-
5. Abonent odsprzedając domenę innemu podmiotowi ma obowiązek poinformowania go o niniejszym regulaminie. Zmiana podmiotu domeny odbywa się poprzez cesję domeny.
-
6. Jeżeli jest taka możliwość PERSKIMEDIA zarezerwuje domena na warunkach określonych przez rejestratora domen, jednak nie ma możliwości korzystania z domeny w momencie rezerwacji.
-
7. W następujących warunkach PERSKIMEDIA odmówi świadczenia usługi co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy:
a) nazwa domeny jest zarejestrowana lub zarezerwowana,
b) w stosunku do domeny prowadzone są postępowania rejestracyjne wcześniej wszczęte,
c) abonent podał nieprawdziwe dane bądź nazwa domeny posiada nieprawidłową składnie,
d) wniosek o rejestracje domeny jest niekompletny,
e) z innych niezależnych od PERSKIMEDIA przyczyn.
-
8. Abonent ma pełne prawo dysponowania domeną.

PERSKIMEDIA nie ponosi odpowiedzialności za:
a) rejestracje domeny w złej wierze,
b) zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot,
c) zablokowanie lub zajęcie przez inny podmiot na skutek nie uregulowania opłat przez Abonenta,
d) dokonanie zmian w konfiguracji domeny, a w szczególności poprzez utratę przez Abonenta danych autoryzacyjnych do domeny.

VI. Reklamacje.
Zgłoszenie reklamacji przez Abonenta polega na poinformowaniu iswift.pl o przedmiocie reklamacji.
Reklamacje należy zgłosić w formie e-mailowej na adres kontakt@iswift.pl. Reklamacje te będą potwierdzone przez iswift.pl
W przypadku niedotrzymania dostępności usługi (SLA na poziomie 99% w miesiącu), dostawca zobowiązuje się do wydłużenia okresu usługi o okres 14 dni.
PERSKIMEDIA rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
Łączna wartość odszkodowań oraz wypłat należnych od zdarzenia w danym okresie abonamentowym zgodnie z Umową oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku nie może przekroczyć wartości opłaty abonamentowej.

VII. Postanowienia końcowe.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd. Abonament nie może przekazywać uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy bez pisemnej zgody. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej.

Pomoc techniczna

Nasi konsultanci czekają

e-mail: bok@iswift.pl

801 007 295
56 477 10 12 (pon. - pt. od 10:00 do 17:00)

Promocja

Sprawdź jakie mamy w tej chwili promocje. Zapraszamy do współpracy!

Promocje

Sprawdzanie domen

Sprawdź czy domena jest wolna: